ثبت نام اینترنتی دوره های بهار ۱۳۹۶ در شبکه طراحی شهری

کد دوره

عنوان دوره

مدرس دوره

زمان دوره

روز

ظرفیت

شروع دوره

96006

 کلاس اسکیس طراحی شهری (دوره کامل)

استاد کریم وحدت

16 ساعت+

56 ساعت

4 شنبه

12 نفر

20 اردیبهشت

96007

 کلاس اسکیس طراحی شهری (دوره کامل)

استاد کریم وحدت 

16 ساعت+

56 ساعت

5 شنبه

12 نفر

21 اردیبهشت

96008

 کلاس اسکیس طراحی شهری (دوره کامل – ویژه اصفهان)

استاد کریم وحدت

16 ساعت +

56 ساعت

جمعه

12 نفر

22 اردیبهشت

96009

 کلاس اسکیس طراحی شهری (دوره کامل – ویژه اصفهان)

استاد کریم وحدت

16 ساعت +

56 ساعت

شنبه

12 نفر

23 اردیبهشت

96010

 کلاس اسکیس طراحی شهری (حل مسئله و اسکیس موضوعی)

استاد کریم وحدت

56 ساعت

3 شنبه

12 نفر

26 اردیبهشت

96011

 کلاس اسکیس طراحی شهری (بیان تصویری)

استاد کریم وحدت

32 ساعت

1 شنبه

12 نفر

24 اردیبهشت

96012

 کلاس اسکیس طراحی شهری (بیان تصویری)

استاد کریم وحدت

32 ساعت

1 شنبه

12 نفر

24 اردیبهشت

بخشی از رویداد های گذشته