ثبت نام اینترنتی دوره های تابستان ۱۳۹۶ در شبکه طراحی شهری

کد دوره

عنوان دوره

مدرس دوره

زمان دوره

روز

ظرفیت

شروع دوره

960016

تحلیل فضاهای شهری

دکتر سینا علایی

52 ساعت

چهارشنبه 9 الی 13:30

10 نفر

4 مرداد

960017

مبانی نظری معماری

دکتر سینا علایی

52 ساعت

چهارشنبه 14:30 الی 19

10 نفر

4 مرداد

960018

تاریخ شهرسازی و معماری

مهندس کارن کیانفر

60 ساعت

جمعه 9 الی 13:30

10 نفر

6 مرداد

960019

زبان عمومی و تخصصی

دکتر سینا علایی

52 ساعت

پنجشنبه 9 الی 13:30

10 نفر

5 مرداد

960020

مباحث عمومی شهرسازی

مهندس مرتضی صبح خیز

60 ساعت

پنجشنبه 14:30 الی 19

10 نفر

5 مرداد

960021

سیر اندیشه ها در شهرسازی

مهندس محمد ستوده

32 ساعت

جمعه 14:30 الی 19

10 نفر

6 مرداد

960022

زبان: کلاس ویژه حل تمرین

دکتر سینا علایی

52 ساعت

دوشنبه 9 الی 13:30

10 نفر

10 مرداد

960023

کل دوره آمادگی آزمون مرحله کارشناسی ارشد طراحی شهری

اساتید شبکه طراحی شهری

360 ساعت

چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه

10 نفر

4 مرداد