ثبت نام اینترنتی دوره های بهار ۱۳۹۶ در شبکه طراحی شهری

کد دوره

عنوان دوره

مدرس دوره

زمان دوره

روز

ظرفیت

شروع دوره

96000

وورکشاپ آموزشی به روش deep study (مطالعه عمیق)

مروری موثر سرفصل های کنکور طراحی شهری

مهندس صادق رفاهی

20 ساعت

21و 22 فروردین

14 نفر

21 فروردین

96001

کارگاه تخصصی جمع بندی تاریخ شهرسازی شامل نکته و تست

مهندس کارن کیانفر

11 ساعت

23 فروردین

14 نفر

23 فروردین

96002

کارگاه تخصصی جمع بندی سیر اندیشه ها در شهرسازی شامل نکته و تست

مهندس کارن کیانفر

8 ساعت

25 فروردین

14 نفر

25 فروردین

96003

کارگاه تخصصی جمع بندی مبانی نظری معماری شامل نکته و تست

استاد سینا علایی

11 ساعت

26 فروردین

14 نفر

26 فروردین

96004

کارگاه تخصصی جمع بندی تحلیل فضاهای شهری شامل نکته و تست

استاد سینا علایی

11 ساعت

27 فروردین

14 نفر

27 فروردین

96005

کارگاه تخصصی جمع بندی مباحث عمومی شهرسازی ایران شامل نکته و تست

مهندس حامد ولدخانی

11 ساعت

28 فروردین

14 نفر

28 فروردین

96006

 کلاس اسکیس طراحی شهری (دوره کامل)

استاد کریم وحدت

16 ساعت+

56 ساعت

4 شنبه

12 نفر

13 اردیبهشت

96007

 کلاس اسکیس طراحی شهری (دوره کامل)

استاد کریم وحدت 

16 ساعت+

56 ساعت

5 شنبه

12 نفر

14 اردیبهشت

96008

 کلاس اسکیس طراحی شهری (دوره کامل – ویژه اصفهان)

استاد کریم وحدت

16 ساعت +

56 ساعت

جمعه

12 نفر

15 اردیبهشت

96009

 کلاس اسکیس طراحی شهری (دوره کامل – ویژه اصفهان)

استاد کریم وحدت

16 ساعت +

56 ساعت

جمعه

12 نفر

15 اردیبهشت

96010

 کلاس اسکیس طراحی شهری (حل مسئله و اسکیس موضوعی)

استاد کریم وحدت

56 ساعت

3 شنبه

12 نفر

19 اردیبهشت

96011

 کلاس اسکیس طراحی شهری (بیان تصویری)

استاد کریم وحدت

32 ساعت

1 شنبه

12 نفر

17 اردیبهشت

96012

 کلاس اسکیس طراحی شهری (بیان تصویری)

استاد کریم وحدت

32 ساعت

1 شنبه

12 نفر

17 اردیبهشت

بخشی از رویداد های گذشته